Nepali Nepali

ओभरटाइम पे क्याल्कुलेटर

यो क्याल्कुलेटरले तपाईंले काम गरेको समय र सरकारको ओभरटाइम कामको मापदण्ड अनुसार तपाईंको  ओभरटाइम भुक्तानीको हिसाब गर्छ।

  1. आम्दानी र ओभरटाइम घण्टा
  2. सारांश

आधारभूत तलब

MYR
तपाईंको घण्टाको दर भनेको  MYR 0

ओभरटाइम घण्टा हो

रोजगार ऐन १९५५ (मलेसिया) काअनुसार, कर्मचारीलाई ओभरटाइम कामका लागि सामान्य काम गर्ने घण्टाभन्दा बढी भुक्तानी हुने गरी उहाँको घण्टाको १.५ गुणाभन्दा कम नहुने दरमा भुक्तानी गरिने छ। विश्रामको दिनमा कामको तलब प्रति घण्टा दरको २.० गुणा भन्दा कम हुनु हुँदैन र सार्वजनिक बिदामा घण्टाको दरको ३.० गुणा भन्दा कम हुँदैन।

सामान्य दिनहरू (x१.५)

विश्राम गर्ने दिनहरू (x२)

सार्वजनिक तलबी बिदाहरू (x२)

सार्वजनिक बेतलबी बिदाहरू (x३)

सारांश

तपाईंले यो अवधिमा कति पैसा प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ भनेर तल हेर्न सक्नुहुन्छ।

MYR