Khmer Khmer

មូលដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្នែកនេះឆ្លើយសំណួរអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងចំពោះប្រាក់របស់អ្នកនៅពេលបញ្ជូនទៅផ្ទះ។ មានដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមដែលនឹងជួយអ្នកក្នុងការរកប្រាក់របស់អ្នក។

របៀប​បើក​គណនីធនាគារ​

របៀប​បើក​គណនីធនាគារ​

ធនាគារ​ផ្តល់សេវា​ផ្សេងៗ​ដ […]

ធនាគារផ្តល់សេវាផ្សេងៗដើម្បីបំពេញ​​តម្រូវការរបស់អតិថិជន។ អ្នកត្រូវយល់ពីលក្ខខណ្ឌនៃគណនីធនាគារ ឬសេវាដើម្បីកំណត់ថាតើវាសមស្របសម្រាប់អ្នក ឬទេ។ នៅពេលអ្នករកបានគណនីធនាគារដែលសមស្របនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកសូមពិនិត្យឯកសារដែលធនាគារត្រូវការសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារ។ ជាទូទៅ ឯកសារចាំបាច់សម្រាប់បើកគណនីធនាគាររួមមាន ៖១) ភស្តុតាងបញ្ជាក់សិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេស​​ ដូចជា លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យរស់នៅ/ធ្វើការ។ ២) ភស្តុតាងបញ្ជាក់ការងារ ដូចជា ទិដ្ឋាការការងារ លិខិតចេញដោយនិយោជក។ សូមពិនិត្យ​​គោលនយោបាយជាក់លាក់ជាមួយធនគារដែលអ្នកជ្រើសរើស។ ៣) អត្តសញ្ញាណរូបថត ដូចជា លិខិតឆ្លងដែន។ ៤) ទំហំប្រាក់បញ្ញើអប្បរមា ដែលកំណត់ដោយធនាគារ។ សូមពិនត្យគោលនយោបាយជាក់លាក់ជាមួយធនាគារដែលអ្នកជ្រើសរើស។ ធនាគារមួយចំនួនអាចស្នើសុំ ៖ភស្តុតាងបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានដូចជា កិច្ចសន្យាជួល ឬវិក្កយបត្រទឹកភ្លើង រូបថតប៉ុនទំហំរូបថតក្នុងលិខិតឆ្លងដែន។ប្រសិនបើអ្នកចង់បានការណែនាំស្តីពីរបៀបបើកគណនីធនាគារសូមពិនិត្យធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ SaverAsia តាមគេហទំព័រ www.saverasia.com ដើម្បីស្វែងយលពីសេវាសម្រាប់ជន     ចំណាកស្រុកក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។

តើអ្វីជា​ចំណេះដឹង​ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ?

តើអ្វីជា​ចំណេះដឹង​ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ?

ចំណេះដឹង​ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ […]

ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាសមត្ថភាពក្នុងការយល់និងគ្រប់គ្រងប្រាក់កាសរបស់អ្នក។ វាមានសារៈសំខាន់ព្រោះវាផ្តល់ចំណេះដឹង និងជំនាញដល់យើង​​ក្នុងការគ្រប់គ្រងផលរបរចំណាយ ថវិកា ប្រាក់សន្សំ និងកម្ចីរបស់យើងដោយប្រសិទ្ធភាពនិងផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យយើងប្រើប្រាស់ប្រាក់កាសអស់ពីលទ្ធភាព។

ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ​​អាចជួយដល់អ្នកដែលកំពុងធ្វើការនៅបរទេសនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឱ្យ

ធ្វើការជ្រើសរើសដោយផ្អែកតាមព័ត៌មានច្បាស់លាស់ស្តីពីគោលដៅជីវិត និងវិធីសម្រេចគោលដៅទាំងនោះតាមរយៈការធ្វើចំណាកស្រុក

ផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យបុរស និងស្រ្តី​​ក្នុងការកំណត់ និង​​សម្រេចបានគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែងនៅប្រទេសគោលដៅ និងក្នុងសហគមន៍កំណើតរបស់ខ្លួន។

បង្កើនសមត្ថភាពសន្សំប្រាក់​​ដោយប្រើប្រាស់ថវិកា

ប្រើប្រាស់​​ផលិតផល និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយទំនុកចិត្ត

បង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

សូមស្រាវជ្រាវពីធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ SaverAsia ដើម្បីទទួលបានធនធានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនិងការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។

តើអ្វីជា​កាតធនាគារ?

តើអ្វីជា​កាតធនាគារ?

កាត​ធនាគារ​​ជាកាត​ដែលធនាគ […]

កាតធនាគារ​​ជាកាតដែលធនាគារផ្តល់ឱ្យអ្នកដើម្បីឱ្យអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។ កាតធនាគារមានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដូចជា កាត ATM កាតឥណពន្ធ និងកាតឥណទាន

តើអ្វីជា​កាតឥណពន្ធ?​

តើអ្វីជា​កាតឥណពន្ធ?​

កាតឥណពន្ធ​ជា​កាត​ដែលអាច​ឱ […]

កាតឥណពន្ធជាកាតដែលអាចឱ្យអ្នកទទួលបានសាច់ប្រាក់ពីគណនីរបស់អ្នកដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនពិសេស (ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ ឬ ATM)។ ក្រៅពីការដកប្រាក់ពីគណនីរបស់អ្នក អ្នកអាចប្រើប្រាស់ទូ ATM ដើម្បីពិនិត្យមើលសមតុល្យក្នុងគណនីរបស់អ្នកផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីមួយទៅគណនីមួយទៀត និងដាក់ប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ ធនាគារនីមួយៗមាន​​បណ្តាញ ATM ផ្ទាល់ខ្លួន ប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រើប្រាស់កាតធនាគាររបស់អ្នកដើម្បីដកប្រាក់ពីទូ​ ATM ណាមួយក៏បាន​ (ATM របស់ធនាគារណាក៏បាន)។ ប៉ុន្តែធនាគាររបស់អ្នកអាចគិតថ្លៃសេវានៅរាល់ពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទូ ATM ដែលជាផ្នែកមួយនៃបណ្តាញរបស់ធនាគារមួយផ្សេងទៀត។ ក្រៅពីនេះគេអាចប្រើកាតឥណពន្ធសម្រាប់ទូទាត់ថ្លៃទំនិញដែលអ្នកទិញក្នុងហាងជាច្រើន។ អ្នកត្រូវមានសមតុល្យ​​ក្នុងគណនីនៅពេលទិញ។ ថ្លៃទំនិញដែលអ្នកទិញ ត្រូវបានកាត់ចេញពីគណនីរបស់អ្នកភ្លាមៗ។ អ្នកនឹងទទួលបាន​​របាយការណ៍ជាប្រចាំពីធនាគារដែលបង្ហាញពីទឹកប្រាក់សរុបដែលបានកាត់ចេញពីគណនីរបស់អ្នក និងសមតុល្យនៅសល់។ ក្នុងប្រទេសមួយចំនួន ធនាគារខ្លះផ្តល់តែសេវា ATM ប៉ុណ្ណោះ។

តើ​អ្វីជាកម្ចី?​

តើ​អ្វីជាកម្ចី?​

កម្ចី​សំដៅ​លើការ​ប្រើប្រា […]

កម្ចីសំដៅលើការប្រើប្រាស់ប្រាក់របស់នរណាម្នាក់ទៀតជំនួសឱ្យប្រាក់របស់អ្នក។ កម្ចីពាក់ព័ន្ធនឹងកាតព្វកិច្ចសង និងសងតាមកាលកំណត់។ គួរមានការសម្រេចចិត្តយ៉ាងហ្មត់ចត់ពីកម្ចីនិងគួរមានការស្រាវជ្រាវយ៉ាងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងដែរមុននឹងខ្ចីប្រាក់។ សូមពិនិត្យលក្ខខណ្ឌ​​ឥណទាន កម្ចី ឬការដកប្រាក់លើស​ (ពីក្នុងគណនីធនាគារ) ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន​​ មុននឹង​​សម្រេចចិត្ត។

តើ​ខ្ញុំគួរ​ខ្ចីប្រាក់ទេ?​

តើ​ខ្ញុំគួរ​ខ្ចីប្រាក់ទេ?​

ពេលខ្លះ ការ​ខ្ចី​ប្រាក់​អ […]

ពេលខ្លះ ការខ្ចីប្រាក់អាចជាការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អ ប៉ុន្តែក៏អាចបង្កជាបញ្ហា និងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ។ កម្ចីពាក់ព័ន្ធនឹងកាតព្វកិច្ចសង និងសងតាមកាលកំណត់។ ក្រៅពីនេះ អ្នកត្រូវបង់ថ្លៃបន្ថែមដល់អ្នកផ្តល់កម្ចី​ (ការប្រាក់) ផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកខកខានមិនបានសងប្រាក់ ឬសងប្រាក់យឺតពេល អ្នកប្រាកដជាជួបការលំបាកនានា ដូចជា​​ ចំណាយបន្ថែម និងលទ្ធភាពប្រឈមមុខផ្លូវច្បាប់។ មុននឹងសម្រេចចិត្តខ្ចីប្រាក់ សូមសួរខ្លួនឯង ៖ ១) តើខ្ញុំពិតជាត្រូវប្រើបំណុលសម្រាប់​​ការទិញដូរនេះមែន ឬ? ) តើខ្ញុំអាច​​សងប្រាក់ ឬបង់ប្រាក់តាមខែដោយងាយស្រួលឬទេ? ) តើខ្ញុំអាចទទួលយកលក្ខខណ្ឌកម្ចីដែលលើកឡើងឬទេ? ប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយថាមែនទៅនឹងសំណួរទាំង៣ ខាងលើអ្នកអាចខ្ចីប្រាក់បាន។ ប្រសិនបើឆ្លើយថាទេ” ​អ្នកគួររង់ចាំមួយរយៈនិងសន្សំប្រាក់សម្រាប់ការទិញដូរដោយមិនជាប់បំណុល។ ដើម្បីឱ្យច្បាស់លាស់ក្នុងស្ថានភាពស្ទើរតែទាំងអស់ អ្នកគួរចាយវាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការទិញដូរ ជាជាងខ្ចីគេ។ ជារួម បំណុលប្រៀបដូចជាឧបករណ៍មួយទៀតដែលមានប្រយោជន៍បំផុតប្រសិនបើត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយការទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែបង្កគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវ។

តើអ្វីជា​ឥណទាន?

តើអ្វីជា​ឥណទាន?

ឥណទាន​ជា​ប្រាក់​កម្ចី​ដែល […]

ឥណទានជាប្រាក់កម្ចីដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទូទាត់ថ្លៃទំនិញ ឬសេវានានា។ ប្រាក់កម្ចីនេះត្រូវសងទៅវិញ ដោយមានជាប់ការប្រាក់នៅកាលបរិច្ឆេទណាមួយ។ ឥណទាន​​មានទម្រង់ជាច្រើន ដូចជាកាតឥណទាន កាតហាងទំនិញ ការដកប្រាក់លើស (ពីគណនីធនាគារ​) និងកម្ចី។

តើ​អ្វីជា​កាតឥណទាន និង​កាតហាង​ទំនិញ?

តើ​អ្វីជា​កាតឥណទាន និង​កាតហាង​ទំនិញ?

កាត​ឥណទាន​ជា​កាត​ធនាគារ​ដ […]

កាតឥណទានជាកាតធនាគារដែលផ្តល់ឥណទានភ្លាមៗដល់ម្ចាស់កាត។ នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់​​កាតឥណទានដើម្បីទូទាត់ថ្លៃទំនិញ មាន័យថាអ្នកកំពុងខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារដែលចេញកាតនោះ។ ជំនួសឱ្យការកាត់ប្រាក់ចេញពីគណនីនៅរាល់ពេលដែលអ្នកទិញដូរ​ (​ដូចគ្នានឹងទូ ATM និងកាតឥណពន្ធដែរ) ធនាគារនឹងធ្វើការទូទាត់ដល់អាជីវករ រួចផ្ញើវិក្កយបត្រកាតឥណទានឱ្យអ្នកជារៀងរាល់ខែដោយបង្ហាញពីប្រតិបត្តិការទិញដូរទាំងអស់ពីកាតឥណទានរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនបង់វិក្កយបត្រនេះក្នុងរយៈពេល៣០ ថ្ងៃ ក្រុមហ៊ុនចេញកាតឥណទាននឹង​​ចាប់ផ្តើមគិតការប្រាក់ពីអ្នកទៅតាមសមតុល្យដែលមិនបានបង់។ កាតឥណទាន​​ជាទម្រង់ដ៏មានប្រយោជន៍នៃហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលខ្លីដែលគេអាប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទិញដូរ។ កាតឥណទានអាចផ្តល់​​មធ្យោបាយល្អៗ​​សម្រាប់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់​​ការទិញដូរប្រចាំថ្ងៃ ប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនបង់ទៅតាមកាលកំណត់ និងគ្រប់ចំនួនការប្រើប្រាស់កាតឥណទានអាចធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជាប់បំណុលយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ សំខាន់បំផុតត្រូវប្រើប្រាស់កាតឥណទានសម្រាប់តែការ​​ចំណាយលើអ្វីដែលអ្នកដឹងថា អ្នកអាចទូទាត់សងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុណ្ណោះ។ កាតហាងទំនិញអាចរកបានក្នុងប្រទេសជាច្រើន។ កាតហាងទំនិញនេះអាចខុសពីកាតឥណទាន ប៉ុន្តែកាតហាងទំនិញ​​ជាកាតឥណទានដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដែលអាចប្រើប្រាស់បានតែក្នុងហាងទំនិញមួយប៉ុណ្ណោះ (បណ្តាញហាងទំនិញ)

តើអ្វី​ជា​ការ​ដក​ប្រាក់​លើស​ (ពីគណនី​ធនាគារ)?

តើអ្វី​ជា​ការ​ដក​ប្រាក់​លើស​ (ពីគណនី​ធនាគារ)?

ការ​ដកប្រាក់លើស​ (ពីគណនីធ […]

ការដកប្រាក់លើស​ (ពីគណនីធនាគារ) ជាទម្រង់មួយផ្សេងទៀតនៃហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលខ្លី។ ការដកប្រាក់លើស មានន័យថា ធនាគារអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់កាត បន្តដកប្រាក់ សូម្បីតែនៅពេលដែលគណនីរបស់អ្នកគ្មានសល់សមតុល្យ។ អាចមានការគិតថ្លៃសេវាដកប្រាក់លើសនៅពេលធនាគារត្រូវគ្របដណ្តប់លើភាពខុសគ្នារវាងអ្វីដែលអ្នកបានចំណាយ និងអ្វីដែលអ្នកមាន។ គណនីធនាគាររបស់អ្នកអាចរួមបញ្ចូលជាស្រេចនូវការដកប្រាក់លើសឬក៏អ្នកប្រហែលជាអាច​​ដាក់ពាក្យសុំ​​ដកប្រាក់លើសនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការសេវានេះ​ (ហៅថា ការដកប្រាក់លើសដោយមានការរៀបចំ)។ ការដកប្រាក់លើសដោយមានការរៀបចំ ឬដោយចៃដន្យកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកដកប្រាក់ច្រើនពេកពី​​គណនីរបស់អ្នក ហើយសមតុល្យរបស់អ្នកគឺអវិជ្ជមាន។ មិនថាជាការរៀបចំ ឬគ្មានការរៀបចំនោះទេ ការដកប្រាក់លើស​​មានន័យថា អ្នកជំពាក់បំណុលធនាគារ។ ដើម្បីបញ្ចៀស​​អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដែលអាចបង្កើនទំហំបំណុល អ្នកគួរសង​​ប្រាក់ដែលបានខ្ចីឱ្យបានលឿនបំផុត។ ដូច្នេះ អ្នកនឹងមិនជាប់បំណុល និងខាតបង់ការប្រាក់ទេ។

តើអ្វីជា​កម្ចី?

តើអ្វីជា​កម្ចី?

កម្ចីសំដៅលើការ​ខ្ចីប្រាក់ […]

កម្ចីសំដៅលើការខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដូចជា ធនាគារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសហករណ៍ឥណទាន​ (credit union) អ្នកចងការក្នុងមូលដ្ឋាន។ ជាទូទៅ កម្ចីជាទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់សងក្នុងថិរវេលាថេរមួយ។ អ្នកខ្ចីជាប់បំណុលនិងជាទូទៅ ត្រូវបង់ការប្រាក់​ (ភាគរយនៃប្រាក់ដែលបានខ្ចី​) នៅពេលជាប់បំណុល រហូតទាល់តែសងអស់និងត្រូវសងប្រាក់ដែលខ្ចីដំបូងឱ្យ​​គ្រប់ចំនួន។ កម្ចីអាចផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗ ដូចជា ទិញរថយន្ត ឬផ្ទះ ឬទូទាត់ថ្លៃចំណាយលើការធ្វើចំណាកស្រុក។ កម្ចីប្រាក់បៀវត្សរ៍ ឬបុរេប្រទានរយៈពេលខ្លីដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកខ្ចីទូទាត់ចំណាយដែលពួកគេមិនទាន់អាចមានលទ្ធភាពបង់រហូតដល់​​ថ្ងៃបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍កាន់តែមានភាពពេញនិយមប៉ុន្តែវាមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដែលធ្វើអ្នកខ្ចីមានការលំបាកក្នុងការទូទាត់សងវិញ។ ចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ចី ប្រែប្រួលទៅតាម​​ប្រភេទកម្ចីដែលអ្នកចង់បាន និងគោលនយោបាយរបស់អ្នកផ្តល់កម្ចីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអត្រាការប្រាក់ ថ្លៃសេវា លក្ខខណ្ឌប្រាក់សន្សំ អ្នកធានា និងវត្ថុបញ្ចាំ។ មុននឹងខ្ចីប្រាក់ សូមប្រៀបធៀបចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ចីក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់កម្ចីនានា។

តើអ្វីជាការ​ប្រាក់?​

តើអ្វីជាការ​ប្រាក់?​

ការ​ប្រាក់សំដៅលើ​ប្រាក់ដែ […]

ការប្រាក់សំដៅលើប្រាក់ដែលអ្នកខ្ចីបង់ឱ្យអ្នកផ្តល់កម្ចីបន្ថែមលើប្រាក់ដែលបានខ្ចី ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រាក់ដែលបានខ្ចី។ នៅពេលពិចារណាពីឥណទាន ឬកម្ចី សូមស្វែងយល់និងសួរសំណួរស្តីពីអត្រាការប្រាក់ និងលក្ខខណ្ឌកម្ចី។ សូមព្យាយាមបញ្ចៀសកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ និងពិចារណាពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការទទួលស្គាល់ ជាជាងអ្នកចងការក្នុងមូលដ្ឋាន។

តើអ្វីជា​វត្ថុបញ្ចាំ?​

តើអ្វីជា​វត្ថុបញ្ចាំ?​

វត្ថុ​មានតម្លៃ​មួយដែល​អ្ន […]

វត្ថុមានតម្លៃមួយដែលអ្នកខ្ចីត្រូវប្រគល់ឱ្យអ្នកផ្តល់កម្ចី​​ក្នុងករណីដែលអ្នកខ្ចីមិនអាចសងប្រាក់ដែលបានខ្ចី​ (អាចជាដីធ្លី យានយន្ត ប្រាក់សន្សំ។ល។)។ មិនត្រូវប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់ៗដូចជា ផ្ទះរស់នៅជាវត្ថុបញ្ចាំឡើយ ព្រោះអ្នកអាចបាត់បង់វាក្នុងករណីដែលអ្នកមិនអាចសងគេរួច។

តើអ្វីជា​អ្នកធានា?

តើអ្វីជា​អ្នកធានា?

អ្នកដែល​ត្រូវ​សងប្រាក់​ជំ […]

អ្នកដែលត្រូវសងប្រាក់ជំនួសអ្នក ក្នុងករណីដែលអ្នកមិនអាចសងបាន។ បុគ្គលនេះប្រហែលជាត្រូវចុះហត្ថលេខារួមជាមួយអ្នកលើកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចីជាមួយអ្នកផ្តល់កម្ចី។

តើ​អ្វីជាពន្ធ?​

តើ​អ្វីជាពន្ធ?​

ពន្ធជា​ប្រាក់ដែលអ្នក​ត្រូ […]

ពន្ធជាប្រាក់ដែលអ្នកត្រូវបង់ជូនរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ផ្តល់សេវា​​សារធារណៈ។ ពន្ធអាចមានកម្រិតខុសៗគ្នា និងអាចបង់នៅតាម ស្ថាប័នផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាពន្ធថ្នាក់ជាតិ ពន្ធរដ្ឋ/ខេត្ត និងពន្ធនៅមូលដ្ឋាន។ពន្ធទូទៅបំផុតដែលអ្នកត្រូវបង់នៅពេលអ្នកធ្វើការនៅបរទេសគឺពន្ធប្រាក់ចំណូល។ ពន្ធនេះប្រែប្រួលទៅតាមទីតាំងនិងកម្រិតប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក។

តើ​ខ្ញុំ​អាច​ផ្ញើប្រាក់​​ដោយរបៀបណា?​

តើ​ខ្ញុំ​អាច​ផ្ញើប្រាក់​​ដោយរបៀបណា?​

មាន​វិធីជាច្រើន​ក្នុងការផ […]

មានវិធីជាច្រើនក្នុងការផ្ញើប្រាក់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀត ៖

ពីសាច់ប្រាក់ ទៅ សាច់ប្រាក់ ៖ ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្ញើប្រាក់ដើម្បីឱ្យគ្រួសាររបស់អ្នកអាចដកប្រាក់ក្នុងប្រទេសដែលពួកគេរស់នៅ អ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវារបស់អង្គភាពផ្ទេរប្រាក់។ សូមស្វែងយល់ជាមួយ SaverAsia ដើម្បីស្វែងរកប្រតិបត្តិករផ្ទេរប្រាក់ដែលមានសាខានៅជិតទីតាំងរបស់អ្នកនិងកន្លែងដែលគ្រួសារអ្នករស់នៅដើម្បីប្រៀបធៀបអត្រា។

ពីកាត ទៅ កាត ៖ ប្រសិនបើអ្នកនិងសមាជិកគ្រួសារអ្នកនៅស្រុកកំណើត មានកាតធនាគារអ្នកអាចផ្ញើប្រាក់ដោយប្រើកាតធនាគារ។ អ្នកទទួលប្រាក់អាចដកប្រាក់សុទ្ធនៅទូ ATM ចាយវាយក្នុងហាងទំនិញដែលទទួលយកកាតនោះ។

ការផ្ទេរពីធនាគារមួយទៅធនាគារមួយទៀត ៖ ប្រសិនបើអ្នក និងសមាជិកគ្រួសារអ្នកនៅស្រុកកំណើត មានគណនីធនាគារ អ្នកអាចផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីធនាគាររបស់អ្នកទៅគណនីធនាគាររបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសមួយទៀត។ ជាញឹកញាប់ គេហៅវិធីសាស្រ្តនេះថា ការផ្ទេរប្រាក់បែប SWIFT (ឈ្មោះប្រព័ន្ធផ្ទេរប្រាក់)

អនឡាញ ៖ បច្ចុប្បន្ន ក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់ជាច្រើន​​អនុញ្ញាត       ​​ឱ្យអ្នក​​​ធ្វើប្រតិបត្តិការតាមអ៊ីនធឺណិត។ អ្នកត្រូវបង្កើតគណនីពិសេសមួយ​​ ហើយក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើប្រាក់ទៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់គ្រួសារអ្នកអាចឱ្យពួកគេដកប្រាក់សុទ្ធតែម្តង។

ពីកាបូបប្រាក់ចល័តទៅ​​សាច់ប្រាក់ ឬកាបូបប្រាក់ចល័ត ៖ ការផ្ញើប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តនិងទូរស័ព្ទ​​ smartphone ជាផ្នែកមួយដែលកំពុងរីកចម្រើន ដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ និងកំណើននៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ smartphone។ នៅទទួលបានប្រាក់​​ក្នុងកាបូបប្រាក់ចល័តគេអាចដកប្រាក់នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌល​​ដកប្រាក់ជាច្រើនអាចទទួលបានសាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់​​ក្នុងកាបូបប្រាក់ចល័តនិងប្រើប្រាស់សម្រាប់បង់វិក្កយបត្របញ្ចូលប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទ (mobile airtime) ​ទិញទំនិញអនឡាញ ឬសម្រាប់ដកប្រាក់នៅទូ ATM។ សូមស្វែងយល់ពី SaverAsia ដើម្បីដឹងពីសេវាផ្ទេរប្រាក់ចល័តសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់រវាងប្រទេសរបស់អ្នកនិងកន្លែងដែលគ្រួសារអ្នករស់នៅ។ ប្រសិនបើគ្រួសារអ្នក​​គ្មានកាបូបប្រាក់ចល័ត សូមពិនិត្យទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលដកប្រាក់ដែលនៅជិតពួកគេបំផុត។

តើអ្វី​ជា​អត្រា​ប្តូរប្រាក់?​

តើអ្វី​ជា​អត្រា​ប្តូរប្រាក់?​

អត្រា​ប្តូរប្រាក់​សំដៅលើក […]

អត្រាប្តូរប្រាក់សំដៅលើការគណនាដែលប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុនផ្ទេរ​​ប្រាក់ដើម្បីបម្លែងរូបិយវត្ថុដែលអ្នកផ្ញើទៅជារូបិយវត្ថុ​​​របស់អ្នកទទួលប្រាក់។ ថ្លៃសេវាអត្រាប្តូរប្រាក់ ៖ ជាទូទៅនៅពេលគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់អង្គភាពមួយនឹងបន្ថែម “​ថ្លៃសេវាបន្ទាប់បន្សំ​” ឬហៅថាថ្លៃសេវាលើការបម្លែងរូបិយវត្ថុ។ ដូច្នេះ វាធ្វើឱ្យ​​អង្គភាពទាំងនោះអាចរកចំណូលបន្ថែមពីប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក និងជាការអនុវត្តធម្មតាក្នុងវិស័យផ្ទេរប្រាក់ និងឧស្សាហកម្មធនាគារ។ ជាញឹកញាប់ វាជាការគិតថ្លៃសេវា​​ដែលមិនបង្ហាញឱ្យដឹង។ ដូច្នេះ អ្នកគួរប្រៀបធៀបអត្រារបស់អ្នកផ្តល់សេវាផ្សេងៗ។

តើ​អត្រាប្តូរ​ប្រាក់​មានការ​ធានា ឬទេ?

តើ​អត្រាប្តូរ​ប្រាក់​មានការ​ធានា ឬទេ?

អត្រា​ប្តូរប្រាក់បរទេស​សំ […]

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសសំដៅលើតម្លៃរូបិយវត្ថុរបស់ប្រទេសមួយផ្សេងទៀតធៀបនឹងរូបិយវត្ថុក្នុងស្រុក។ នៅពេលផ្ញើប្រាក់ទៅបរទេសក្រុមហ៊ុនដែលផ្ទេរ​​ប្រាក់នឹងធ្វើការគណនាដើម្បីបម្លែងរូបិយវត្ថុក្នុងស្រុកទៅជារូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ​​របស់អ្នកទទួលប្រាក់

ប្រសិនបើខ្ញុំ​ផ្ញើប្រាក់​ទៅ​មិត្ត ឬគ្រួសារ​របស់ខ្ញុំ​ តើ​ពួកគេ​នឹងទទួលបាន​ប្រាក់ប៉ុន្មាន​ជា​រូបិយវត្ថុ​ក្នុងស្រុក​របស់ពួកគេ?

ប្រសិនបើខ្ញុំ​ផ្ញើប្រាក់​ទៅ​មិត្ត ឬគ្រួសារ​របស់ខ្ញុំ​ តើ​ពួកគេ​នឹងទទួលបាន​ប្រាក់ប៉ុន្មាន​ជា​រូបិយវត្ថុ​ក្នុងស្រុក​របស់ពួកគេ?

ប្រាក់ដែលអ្នក​ផ្ញើនឹង​ត្រ […]

ប្រាក់ដែលអ្នកផ្ញើនឹងត្រូវបានបម្លែងដោយប្រើប្រាស់អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេស​​នៅថ្ងៃដែលអ្នកផ្ញើ ទៅតាម​​ទឹកប្រាក់សមមូលទៅជារូបិយវត្ថុក្នុងស្រុករបស់ពួកគេ។ ក្រៅពីនេះ អាស្រ័យលើសេវាផ្ទេរប្រាក់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ថ្លៃសេវានឹង​​ត្រូវកាត់ចេញពីទឹកប្រាក់ផ្ញើសរុប SaveAsia  នឹងផ្តល់ព័ត៌មានដល់អ្នកស្តីពីថ្លៃសេវា   អត្រាប្តូរ​​ប្រាក់ និងទឹកប្រាក់ចុងក្រោយដែលត្រូវទទួលបាន មុនពេលអ្នកជ្រើសរើសសេវាណាមួយ។

តើ​អ្វីជា​ចំណាយ​ពិត​ប្រាកដ​នៅពេលខ្ញុំផ្ញើប្រាក់?

តើ​អ្វីជា​ចំណាយ​ពិត​ប្រាកដ​នៅពេលខ្ញុំផ្ញើប្រាក់?

មានសមាសភាគជាច្រើន​ក្នុង​ច […]

មានសមាសភាគជាច្រើនក្នុងចំណាយសរុបពិតប្រាកដនៅពេលផ្ញើប្រាក់ ៖

ថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ ៖ នេះជាចំណាយច្បាស់ជាងគេនិងអាចប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងទៅតាមក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ។ ជាទូទៅថ្លៃសេវានេះ​​ជាអ្វីដែលអ្នកផ្ញើត្រូវបង់  និងអាចប្រែប្រួលទៅតាមទឹកប្រាក់ដែលផ្ញើ។

ថ្លៃសេវាទទួលប្រាក់ ៖ ពេលខ្លះ អ្នកទទួលប្រាក់អាចត្រូវបង់ថ្លៃសេវាបន្ថែម​​នៅពេលទទួលប្រាក់។ ជាទូទៅ ប្រាក់​​ដែលបានផ្ញើសម្រាប់ដកជាប្រាក់សុទ្ធនៅប្រតិបត្តិករផ្ទេរប្រាក់ (MTO) ភ្នាក់ងាររបស់ MTO នឹងមិនគិតថ្លៃសេវាបន្ថែមទេ។ ពេលខ្លះ ប្រាក់ដែលទទួលបានក្នុងគណនីធនាគារអាច​​ប្រឈមនឹងការគិតអត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសបន្ថែមថ្លៃសេវាធនាគារផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្ញើប្រាក់មិនបានដឹង មុនពេលផ្ញើប្រាក់។ ចំណាយទាំងនេះនឹងត្រូវកាត់ចេញពីប្រាក់ដែលត្រូវទទួលបាន។ ចំណាយបន្ថែម​​លើថ្លៃសេវាទទួលប្រាក់អាចរួមមាន ថ្លែសេវានៅពេលដកប្រាក់នៅភ្នាក់ងារដកប្រាក់ចល័ត។

ថ្លៃសេវាអត្រាប្តូរប្រាក់ ៖ ជាទូទៅ នៅពេលគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់អង្គភាពមួយនឹងបន្ថែមថ្លៃសេវាបន្ទាប់បន្សំឬហៅថា “​ថ្លៃសេវាបម្លែងរូបិវត្ថុ។ ដូច្នេះ ពួកគេគិតថ្លៃបន្ថែម​​ពីប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកនិងជាការអនុវត្តទូទៅក្នុងវិស័យរផ្ទេរប្រាក់ និងឧស្សាហកម្មធនាគារ។ជាញឹកញាប់ វាជាការគិតថ្លៃសេវាដែលមិនបង្ហាញឱ្យដឹង។ ដូច្នេះ អ្នកគួរប្រៀបធៀបអត្រារបស់អ្នកផ្តល់សេវាផ្សេងៗ។​​

តើខ្ញុំអាច​ដកប្រាក់​នៅកន្លែងណា?

តើខ្ញុំអាច​ដកប្រាក់​នៅកន្លែងណា?

អ្នកអាច​ដកប្រាក់​តាមរយៈមជ […]

អ្នកអាចដកប្រាក់តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ដៃគូ/អង្គភាពទូទាត់ប្រាក់ដែលអ្នកទទួលប្រាក់អាចទៅដល់ត្រូវត្រៀមលេខ​/ព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការដើម្បីអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ និងផ្តល់សុពលភាពដល់ការដកប្រាក់។

តើខ្ញុំត្រូវ​ធ្វើដូចម្តេច​ ប្រសិនបើបាត់បង់​ប្រាក់​ដែល​បានផ្ញើ?

តើខ្ញុំត្រូវ​ធ្វើដូចម្តេច​ ប្រសិនបើបាត់បង់​ប្រាក់​ដែល​បានផ្ញើ?

អ្នកគួរទាក់ទង​ទៅ​ក្រុមហ៊ុ […]

អ្នកគួរទាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកបានផ្ញើប្រាក់ និងសូមឱ្យពួកគេ​​កំណត់ទីតាំងប្រាក់ដែលបានផ្ញើ។ ក្រៅពីនេះ អ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណាឱ្យបុគ្គលដែលអ្នកផ្ញើប្រាក់ទៅបានទាក់ទងទៅអង្គភាពដែលគួរទូទាត់ប្រាក់ដល់ពួកគេ។ ប្រសិនបើនៅតែរកប្រាក់ដែលបានផ្ញើ មិនឃើញទៀត អ្នកគួរទាក់ទងទៅអង្គភាពណាមួយខាងក្រោម។ ត្រូវទុកសន្លឹកប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកជាភស្តុតាងក្នុងករណីមានបញ្ហាក្នុងប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់។