Burmese Burmese
မတ် 8, 2022

ကမ္ဘာ့ အမျိုးသမီးများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုခြင်း

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အမျိုးသမီး ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတို့နှင့်အတူ တန်းတူညီမျှဖြစ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတို့ကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုဖို့အတွက် SaverAsia မှ စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။

မျှဝေပါ။

မိသာားစုနဝဲ့ ားရာ၊ ဝမားရပ်ဝ မနဝဲ့ ားရာမာ သာားဝရာက်ကာ အလုပ်လုပ်ဝနရဝသာ သနား် ခ ျီသည်ဲ့ အာရလူမိားဝ ွှေ့ဝပာငား်လုပ်သာားအမိားသမျီားအာားလုားကိုSaverAsiaမဝပာ်ရငစ် ရာ
ကမ္ာအဲ့ မ ိ ားသမျီားမ ာားဝနပဲ့ ါလို ဆဲ့ ုမနဝ် ကာငား် ဝတာငား် ဝပားခ ငပ် ါတယ်။

အမ ိ ားသမျီား ၁၃၅ မျီလ ဝက ာ်ဟာ ဝမားရပ်ဝ မမဟုတ်ဝသာ အ ခာားတစ်ဝနရာမာ သာားဝရာက်ဝနထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုငဝ် နရပါတယ်။ သူမတိုဟဲ့ ာ ဘ ဝနထိုငဝ် ရားအတက်၊ သူတိုရဲ့ မဲ့ ိသာားစုဝတအတက် ပိုဝကာငား် တဲ့ အနာဂတ်ရရိဝရားအတက် (မ ာားဝသာအာား ြင်ဲ့ တစ်ဝယာက်တည်ား) ဝမားရပ်ဝနရာကို ထာားပပျီားထက်ခရဲ့ ပါတယ်။

မိသာားစုဆျီကုိဝငလဝပားတဲ့အမိားသမျီားတိုငား်ရအဲ့ိမ်မာလူဝလားဝယာက်မ ဝလားဝယာက်အထက်ရိဝကာငား် ရိနငို ပ် ါတယ်။ သူမတိုရဲ့ ဝဲ့ နရပ်နငို င် ဝတမ ပမိ ွှေ့၊ ရာ အစရိတဲ့ဝနရာဝတကမိသာားစု ငဝ် တကိုစာားဝသာက်ြို၊ဲ့ တ်စာားြို၊ဲ့ဝကာငား် စာသငြ် ို၊ဲ့ စျီားပါားဝရားဝထာက်ပြဲ့ ိုဝဲ့ တအတက်ကို ဝငလ နဝ် ဆာငမ် ှုဝတက တစ်ဝထာငတ်ဲ့ စ်ဝနရာကဝန ပါ ငက် ူညျီဝပားဝနပါတယ်။ UN Women အရ ဝငပုိလဲ့ ဝပားသူ တစ် က်ဟာ

အမ ိ ားသမျီားဝတပ ြစ်တယ်လို သဲ့ ိရပါတယ်။ ဒါဝပမဲ့ ထိုအမ ိ ားသမျီားတိုဟဲ့ ာ အမ ိ ားသာားဝတထက် ဝငလခ ပိုဝပားရြို အဲ့ ခငအ်ဲ့ လနား် ပိုမ ာားဝနပါတယ်။

ဒလျီ ိုမ ိ ား Inspiring ြစ်ဝစတဲ့ခရျီားကို ဝလ ာက်လမ်ားဝနတဲ့ အာရမ
အမ ိ ားသမျီားဝ ွှေ့ဝ ပာငား် လုပ်သာားတိုအဲ့ တက် SaverAsia မ တစ်ဝထာငတ်ဲ့ စ်ဝနရာမ ကူညျီ ဝပားနငို ရ် န် ဝဆာငရ် က်သာားမာ ြစ်ပါတယ်။ အမ ိ ားသမျီားမ ာား၏ ဝငဝ ကားဆိုငရ် ာလုပ်ပိုငခ် ငဝ်ဲ့ တအတက် ဝငဝ ကားဆိုငရ် ာအရငအ် မစ်မ ာား၊ သငတ် နား် မ ာား၊ နငို င် ခာားဝရာက် လုပ်သာားမ ာား အခ ငား် ခ ငား်
ရငား် နားိ သိရိဝစရန် ပ လုပ်ဝပားမှုမ ာား စသည် ြင်ဲ့ SaverAsiaမ သူမတိုအဲ့ တက်
ဝဆာငရ် က်ဝထာက်ပဝဲ့ ပားမာလည်ားြစ်ပါတယ်။

အမ ိ ားသမျီားတို ဝဲ့ ငထုတ်ရာ၊ ဝငလရာ သိုမဲ့ ဟုတ် mobile wallet တိုလဲ့ ုပ်ရာတင်
ဝရားခ ယ်စရာမ ာားပိုမိုမ ာား ပာားစာ ရာဝြရနငို ရ် န် SaverAsia မ တတ်နငို သ် မ
ကကိ ားပမ်ားလုပ်ဝဆာငဝ် နပါတယ်။ ဝငလတဲ့အခါဝတမာ ပိုမိုရငား် လငား် ဝသာ နဝ် ဆာငခ် ၊ ဝငလနနှု ား်ထာားတိုအဲ့ ာားဝထာက်ပဝဲ့ ပားခငား် ြင်ဲ့အမိားသမျီားမာားကအမိားသာားတိုထဲ့ က် ဝငလခပိုဝပားရမှုကို ဝလ ာခဲ့ နငို မ် ယ်လုိ ဝဲ့ မ ာ်လငရ်ဲ့ ပါတယ်။

အာားလုားအတက်ဝငလ နဝ် ဆာငမ် ှုဝတကိုပိုမိုလယ်ကူစာသုားခငရ်ဲ့ နငို ဝ် အာင် ဆက်လက်ဝဆာငရ် က်ဝပားဝနပါတယ်။ အဲ့ဒါဝ ကာငမ်ဲ့ ိုလဲ့ ည်ား SaverAsia မာ အသစ်အသစ်ဝသာ အရငား် အ မစ်ဝတကို ဆက်လက် စျီစဉ်ြနတ် ျီားဝပားဝနပါတယ်။
မိသာားစုကို ဝငလြို နဲ့ ည်ားလမ်ားအသစ်ရာဝနတဲ့ လူကကျီားမင်ားတိုကဲ့ ို အခု ဝအာက်ကဝပားထာားတဲ့ Link ထက ဘဝလာ(ဲ့ Blog) မ ပိုမို မနဆ် န၊် သက်သာဝစရန် ကူညျီဝပားနငို မ် ယ်လိုထဲ့ ငပ် ါတယ်။ https://saverasia.com/different-types-of-remittance/

အမ ိ ားသမျီားတိုရဲ့ ဝဲ့ အာင် မငမ် ှုကို ဂုဏ် ပ ခ ျီားမမ်ားပါ။ ဘက်လိုက်မှုကို သိဝအာင် ဝဆာငရ် က်ဝပားပါ။ ညျီတူညျီမ ြစ်ဝစြိုအဲ့ တက် တာ နယ် ူဝဆာငရ် က်ပါ။

References
[1] – UN Women, ADDRESSING THE IMPACTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON WOMEN MIGRANT WORKERS, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/guidance- note-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers-en.pdf